امام راحل :این كه در روایات ما واز اون زمان تا به حال این غدیر را اونقدرتجلیل كرده اندنه از باب اینكه حكومت مسئله ای ست حكومت آن است كه حضرت امیر (ع)به ابن عباس می گوید:كه به اندازه این كفش بی قمیت هم در نظر من ارزشی ندارد.آن چه مهم است اقامه عدل است.

عدالت كلید وا‍‍ژه اصلی رمز گشایی از تلاشها ومجاهدتهای بی وقفه امام خمینی برای تشكیل یك نظام اسلامی است.

امام در طول عمر مبارك خود شیفته ودلباخته عدالت علوی ست.این حقیقت ناب از همان روزهای اول پیروزی انقلاب اسلامی در رفتار وگفتار ایشان تجلی می یابد.

۱۹اسفند ۵۷در حالی كه كمتر از یك ماه از پیروزی انقلاب می گذرد امام در نامه ای كوتاه اما بسیارپر معنا

به مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت ایران اعلام می كندمنصوبان ونزدیكان رهبر انقلاب حق هیچگونه سهم خواهی و دخالت  در امور جاری كشور  را ندارند.

عدالت در اندیشه امام خمینی منظومه ای نورانی ست كه در هیچ شرایطی نباید فراموش شود.

فرمان ۸ماده ای امام عدالت خواه ما:

هیچ كس حق ندارد به خانه یا مغازه یا محل كار شخصی كسی بدون اذن صاحب آن وارد شودیا كسی را جلب كند یا به نام كشف جرم یا ارتكاب گناه تعقیب و مراقبت نماید.ویا نسبت به فردی اهانت نموده واعمال غیر انسانی واسلامی مرتكب شود یا به تلفن ویا نوار ضبط صوت دیگری به نام كشف جرم یا كشف مركز گناه گوش كندویا برای كشف جرم ویا گناه هرچند كه كناه بزرگ باشدشنود بگزارد ویا به دنبال اسرار مردم باشدوتجسس از گناهان غیر نمایدویا اسراری كه از غیر به او رسیده ولو برای یك نفر فاش كند تمام اینها جرم وگناه است.آنچه ذكر شدوممنوع اعلام شددر غیر مواردی ست كه درباره توطئه گروهكهای مخالف اسلام ونظان جمهوری اسلامی ست كه درخانه های امن وتیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی وترور شخصیتهای مجاهدومردم بی گناه كوچه و بازاروبرای نقشه های خرابكاری وافساد فی الارض اجتماع می كنند محارب خدا ورسول خدامی باشند كه با آنان در هر نقطه كه باشند وهمچنین در جمع ارگانهای دولتی وقضاییودانشگاهها ودانشكده هاودیگر مراكز با قاطعیت وشدت عمل ولی با احتیاط كامل باید عمل شود.

حقوق مردم وبه تعبیر قرآن كریم حق والناس دغدغه امام روح الله است.

برگرفته از وبلاگ خوب زن امروز

www.zanemroz1714.blogfa.com