مردم ایران پاسخ حرمت شكنی یك مشت خس و خاشاك هتاك را كه روز عزای امام حسین را به روز كف و سوت تبدیل كردند را خواهند داد.

مردم جانانه چنان سیلی بصورت فتنه گران خواهند نواخت كه هیچ كس فراموش نكن حرمت عاشورا و حرمت كربلا شكستنی نیست.

امروز مشتی مست و شراب خوار در كنار زنان صد قلم آرایش كرده و بی بندو بار حرمت عاشورای حسینی را شكستند ، منتظر باشند تا امت استخوان هایشان را بشكند.

كسی فریب چند گروه چادر اولی را كه چادر های سیاهشان را بزور با طناب بر سرشان بسته بودند نمی خورد.

كسی هم كور نبود تا نبیند چگونه بچه های بیگناه را به صف اول تظاهرات حرمت شكنانه اورده بودند تا از احساسات ماموران سو استفاده كنند.

مردم جواب رقاصی و سوت و كف و بی بندو باری در روز عاشورا را به سختی میدهند.